Предмет и цели

 

Предмет на дейност на „Център за местни инициативи и развитие – Асеновград“:
Набиране и разпространяване на информация за провеждани и използвани научни изследвания във връзка с осъществяване целите на Сдружението. Разработване и осигуряване на анализи, експертни оценки, прогнози, програми, проекти, стратегии, свързани с целите на Сдружението. Оказване на методическа и консултантска помощ на своите членове и на други лица в тяхната дейност, отнасяща се до дейността на Сдружението. Оказване на съдействие на държавни и общински органи, обществени, научни и други организации в дейността им, свързана с целите на Сдружението. Подпомагане на правителствени и неправителствени организации. Изготвяне на информационни масиви относно действащи проекти и програми, свързани с целите на Сдружението, в национален и международен мащаб.
Информационна дейност насочена към превенция по отношение решаването на проблеми като наркомании, насилието при младите хора и др. подобни. Приходи от реклама и спонсорска дейност, приходи от културни и други мероприятия, доброволен труд и други разрешени от нормативната база дейности. Организиране и финансиране на мероприятия и програми, свързани с дейността на Сдружението. Организиране и провеждане на културни, музикални и спортни мероприятия. Осъществяване на всякакви помощни дейности за постигане целите на Сдружението, които не противоречат на националното законодателство.

 

Цели на Сдружението:
1. Подпомагане развитието на местните инициативи и дейности на малките и средните предприятия в областта на селското стопанство, туризма, екологията, промишлеността и културата в региона при отчитане запазването на националните традиции, култура и идентичност.
2. Увеличаване на икономическия потенциал, развитието и структурното приспособяване на стопанските субекти от региона на гр. Асеновград.
3. Осигуряване гъвкавост и мотивация при вземането на инвестиционни решения от страна на стопанските субекти в региона.
4. Повишаване конкурентоспособността и ефективността на стопанските субекти в областта на селското стопанство, туризма, промишлеността и културата в региона.
5. Осигуряване на достъпна актуална информация относно проекти и програми, свързани с регионалното развитие .
6. Набиране на достоверни данни за жизнения статус на жителите на община Асеновград
7. Насърчаване на създаването, функционирането и инвестиционната активност на членовете на Сдружението.
8. Изграждане на потенциал у своите членове във връзка с опазването, рационалното и ефективно използване на човешките ресурси.
9. Оказване на съдействие на държавни и общински органи в осъществяване на програмите им за развитие в областта на икономиката, селското стопанство, туризма и културата.
10. Поощряване на младежката инициативност и оптимизация на позицията “активен гражданин” чрез изграждането на модули, формиращи функционални модели на общностно и обществено общуване.
11. Непрекъсната креативна връзка и съвместност в работата с местни младежки структури в стремеж да не се формализира социалния континуум.
12. Генериране и иницииране на практики, целящи съхраняване и популяризация на уникалната културно-духовна многопластовост на местно и национално ниво.
13. Изработване на комуникационни стереотипи с представителите на малцинствените етнически общности, с оглед диагностика и премахване на нефункционалните пластове в общуването “по хоризонтала и вертикала”.
14. Партньорство в политики, продуцирани от местната власт и/или представители на неправителствения сектор, насочени към демаргинализация, дегетоизация и повишаване степента на интегритет на етническите малцинства.
15. Работа и съдействие за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието, културата, физическата култура.
16. Подпомагане на личностната реализация и изяви на млади хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение.
17. Подпомагане на дейности, свързани с опазването на природата и околната среда.