Регистрация

 

Сдружение с нестопанска цел „Център за местни инициативи и развитие – Асеновград“ е регистрирано през 2006 год. в Окръжен съд Пловдив по ф.д. №2128, с решение №4124/29.06.2006.г.

С решение №450/21.09.2016 г. на Окръжен съд Пловдив са вписани промени относно регистрираните обстоятелства за Сдружението. Променени са: адресът на управление, като актуалният адрес е гр. Асеновград, бул. „България“ №12; дейността на Сдружението – от частна в общественополезна дейност; Уставът на Сдружението; съставът на управителните органи.